Nastavení cookies

Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit. Výsledkem ale může být, že některé funkce potom už nebudou k dispozici. Informace ohledně mazání souborů cookie najdete v sekci nápovědy svého prohlížeče.

Zjistěte více o souborech cookie, které používáme.

Technická a měřící cookies
Při tomto nastavení používáme jen cookies nezbytné k fungování webu a žádné jiné, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje.

Pokročilá analytika
K monitorování návštěvnosti webu využíváme Google Analytics a Hotjar. Pro identifikaci společnosti a personalizaci komunikace využíváme Leady.cz a Salesfeed.

Marketing
Na našem webu používáme cookies reklamních služeb Google AdWords, DoubleClick, Facebook Ads, Sklik, AppNexus a Rubicon. Informace o fungování těchto cookies naleznete na stránkách jednotlivých poskytovatelů.

Informace o zpracovávání osobních údajů

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vašich osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v úplném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“ a zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kdo pracuje s vašimi osobními údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, WMC Grey a.s.,

  • WMC Grey a.s.,se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 26509954, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7532
  • WMC Grey a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 26509954, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá WMC Grey a.s. s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost WMC Grey a.s. prohlašuje, že v případě souhlasu návštěvníka se zpracováním osobních údajů bude shromažďovat osobní údaje návštěvníka pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Souhlas se zpracováním osobních údaje návštěvníka je udělován, není-li uvedeno jinak, bez časového omezení, avšak pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Zpracování osobních údajů návštěvníků může společnost WMC Grey a.s. pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. WMC Grey a.s. se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů žadatele.

WMC Grey a.s., tímto návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Zejména v případě, kdy by se návštěvník domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Požádá-li návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu WMC Grey a.s. povinna tuto informaci předat, máme však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jak uplatnit vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu info@wmcgrey.cz, telefon +420 266 798 100 nebo osobně na adrese Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00.

Tento web používá cookies 🍪 Na tomto webu používáme cookies k zajištění jeho funkcionality, měření návštěvnosti a pro zacílení obsahu. Svůj souhlas můžete potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Kliknutím na toto tlačítko vyjadřujete souhlas s použitím cookies