Scroll to top
cs en

Informace o zpracovávání osobních údajů

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vašich osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v úplném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“ a zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kdo pracuje s vašimi osobními údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, WMC Grey a.s.,

WMC Grey a.s.,se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 26509954, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7532

WMC Grey a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 26509954, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá WMC Grey a.s. s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost WMC Grey a.s. prohlašuje, že v případě souhlasu návštěvníka se zpracováním osobních údajů bude shromažďovat osobní údaje návštěvníka pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Souhlas se zpracováním osobních údaje návštěvníka je udělován, není-li uvedeno jinak, bez časového omezení, avšak pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Zpracování osobních údajů návštěvníků může společnost WMC Grey a.s. pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. WMC Grey a.s. se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů žadatele.

WMC Grey a.s., tímto návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Zejména v případě, kdy by se návštěvník domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Jak uplatnit vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu info@wmcgrey.cz, telefon +420 266 798 100 nebo osobně na adrese Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00.